Contact

            06-40389369

Graag wil ik informatie of een afspraak

  PRAKTIJKRUIMTE SOEST

  Weteringpad 7, 3762 EN Soest

   

   

  PRIVACY VERKLARING

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   

   

   

   

  KOSTEN

  Shiatsu therapie behandeling            60 min          65 euro

  Voor vergoedingen kan uw zorgverzekeraar u hierover informeren

  Gratis parkeren voor de deur

  Eenvoudig te bereiken met busstreekvervoer (5 min lopen)

  Betalen contant of per overschrijving er is geen mogelijkheid voor pinbetalingen.

  Aangesloten bij :
  LVNT
  SCAG
  RBCZ
  Indien u een klacht heeft over mij of mijn praktijk hoor ik dat natuurlijk graag.
  Ook kunt u uw klacht voorleggen bij mijn beroepsvereninging  https://www.lvnt.nl/klachten
     

  PRIVACY VERKLARING  SHIATSUPRAKTIJK FRANS ANNEGARN

  Het doel van de gegevensvastlegging

  Er is sprake van gegevens vastleggen ten behoeve van het facturatieproces. Dit gebeurd schriftelijk in mijn patienten dossier hetgeen alleen toegankelijk is voor mijzelf en in een boekhoudprogramma waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb.

  Welke gegevens worden verzamelt

  Ik verzamel uw medische gegevens met betrekking tot uw ziekte geschiedenis alleen voor mijn eigen diagnose en behandelplan de gegevens worde schriftelijk vastgelegd en worden op geen enkele wijze met anderen gedeeld. Daarbij zijn de diagnose en behandel plannen voor derden onbruikbaar.

  Aan wie worden de gegevens eventueel doorgegeven

  Aan niemand

  Hoe lang worden de gegevens bewaard

  De gegevens worden nog 5 jaar bewaard na het laatste consult

  De toegepaste beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

  De gegevens die ik bewaar worden bij mij thuis bewaard in een afgesloten ruimte

  Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

  indien u daar behoefte aan heeft heeft u recht op inzage en verwerving van uw persoonlijke gegevens

  Het recht op intrekking van verleende toestemming

  Indien u van mening bent dat u mij geen toestemming meer kunt verlenen voor het bijhouden van een patientendossier kunt u dat ten alle tijden intrekken

  Het recht om een klacht in te dienen

  via mijn beroepsvereniging VNTben ik aangesloten bij aangesloten bij de RBCZ de SCAG en kunt u een klacht indienen wanneer u dat nodig acht.

   

  ———————————————————————————————————————————————————————–

  ALGEMENE VOORWAARDEN SHIATSUPRAKTIJK FRANS ANNEGARN

  Artikel 1: Definities

  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  Shiatsu therapeut Frans Annegarn:  Aangesloten als geneeskundig therapeut bij de beroepsvereniging VNT onder registratienummer 02029. Handelende als zelfstandig geneeskundig therapeut.

  Cliënt: de persoon aan wie door de geneeskundig therapeut advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens vertegenwoordiger.

  Praktijkadres: de locatie waar diensten als geneeskundig therapeut worden uitgeoefend.

  Artikel 2: Algemeen

  Frans Annegarn Shiatsu therapeut doet lichaamsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan technieken. Dit gebeurd op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

  Artikel 3: Basis

  Frans Annegarn Shiatsu therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Frans Annegarn de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet van belang of de cliënt zelf contact heeft opgenomen dan wel is verwezen.

  Artikel 4: Verhindering

  Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Frans Annegarn gerechtigd om het consult in rekening te brengen.

  Artikel 5: Tariefstelling

  Voor aanvang van de behandeling deelt Frans Annegarn de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn BTW vrij. Frans Annegarn is gerechtigd prijsstijgingen door de te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Frans Annegarn beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

  Artikel 6: Intellectueel eigendom

  Frans Annegarn behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van Frans Annegarn noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Frans Annegarn verstrekt zijn.

  Artikel 7: Betaling

  Betaling aan Frans Annegarn dient vooraf contant of vooraf door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt ontvangt tevens declaraties voor de consulten.

  Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

  Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

  Frans Annegarn heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

  Artikel 9: Aansprakelijkheid

  De behandelingen en /of de begeleiding van Frans Annegarn is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De resultaten zijn wat betreft de adviezen over leefstijl eigen verantwoordelijk van de cliënt. Frans Annegarn sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Frans Annegarn verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Frans Annegarn.                 

  Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen FRans Annegarn verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is FRans Annegarn nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Frans Annegarn om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Frans Annegarn te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Frans Annegarn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

  Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Frans Annegarn is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

  Artikel 11: Gegevens cliënt

  Frans Annegarn zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.